Jesteś tutaj: Start / Higiena Pracy

Higiena Pracy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zadania Sekcji Higieny Pracy:

 1. Prowadzenie nadzoru nad warunkami pracy w środowisku pracy.
 2. Prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących:
  • produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania w działalności zawodowej substancji i mieszanin chemicznych,
  • wprowadzania do obrotu prekursorów narkotyków kat. 2 i 3,
  • wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i detergentów,
  • realizacja inicjatyw sieci CLEEN,
  • realizacja inicjatyw Forum wymiany informacji o egzekwowaniu przepisów, działającego przy Europejskiej Agencji Chemikaliów.
 3. Prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów w zakresie występowania w środowisku pracy:
  • szkodliwych czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych,
  • substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
  • prowadzenie nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy podczas praz związanych z usuwaniem lub zabezpieczaniem wyrobów zawierających azbest.
 4. Prowadzenie nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prac związanych z usuwaniem lub zabezpieczaniem wyrobów zawierających azbest.
 5. Prowadzenie nadzoru w zakresie przestrzegania zakazu produkcji i wprowadzania do obrotu środków zastępczych,
  • współpraca z organami kontroli i nadzoru oraz innymi podmiotami zajmującymi się problematyką środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.
 6. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach chorób zawodowych,
  • prowadzenie rejestrów przypadków chorób zawodowych.
 7. Prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie zdrowia, higieny pracy i profilaktyki chorób zawodowych.

e-mail: hp@psse.sosnowiec.pl

Artykuły

Wytyczne dla przedsiębiorców

8 kwietnia 2020

Wprowadzenie: W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, wprowadzone zostały kolejne regulacje prawne które nakładają na przedsiębiorcę obowiązki:

Czytaj więcej o: Wytyczne dla przedsiębiorców

Mycie i dezynfekcja instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych w obiektach użyteczności publicznej

8 kwietnia 2020

Mycie i dezynfekcja instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych w obiektach użyteczności publicznej.
Wprowadzenie do artykułu: Informacja przygotowana przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19

czytaj dalej pliki do pobrania: opinia PZH

Stanowisko Głównego Inspektora Pracy w zakresie, obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz obowiązku terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

8 kwietnia 2020

Mając na względzie sytuację epidemiologiczną w Polsce i opublikowanie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 mar ca 2020 r . w sprawie ogłoszeni a na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARSCoV2 (Dz. U. z 2020 r ., poz. 433 ze zm.), jak również pismo otrzymane z Ministerstwa Zdrowia z 12 marca br., znak ZPM. 6131. 5. 2020. MS, dotyczące wykonywani a badań profilaktycznych pracowników, wynikających z ar t . 229 ustawy z dni a 26 czerwca 1974 r . – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r .,poz. 1040 ze z m. ), proponuję: zawieszenie obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich 1 ) pracowników do czasu odwołani a zagrożenia epidemiologicznego ze strony wirusa SARSCoV2, przy jednoczesnym zachowani u obowiązku wystawienia skierowani a na okresowe badania lekarskie w terminach wynikających z orzeczeń lekarskich określających brak przeciwwskazań do pracy, otrzymanych przez pracowników podczas poprzednich badań profilaktycznych.

Opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 2 kwietnia 2020 r. (znak: B-BK-547-54/20), dotycząca dezynfekcji pomieszczeń biurowych poprzez ozonowanie, skuteczności powyższej metody w zwalczaniu SARS-CoV-2 oraz

8 kwietnia 2020

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny informuje, że procesu ozonowania pomieszczeń nie należy rozważać jako jedynego działania mającego na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i stosować takie działania jedynie w uzasadnionych przypadkach np. w pomieszczeniach, w których przebywały osoby z potwierdzonym zachorowaniem na COVID-19.

Czytaj więcej o: Opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 2 kwietnia 2020 r. (znak: B-BK-547-54/20), dotycząca dezynfekcji pomieszczeń biurowych poprzez ozonowanie, skuteczności powyższej metody w zwalczaniu SARS-CoV-2 oraz

Substancje niebezpieczne pod kontrolą

14 sierpnia 2018

Cetralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP) – Państwowy Instytut Badawczy koordynuje kampanię informacyjną 2018 - 2019, która prowadzona jest przez EU-OSHA – Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy dotyczącą zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy "SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE POD KONTROLĄ"

Czytaj więcej o: Substancje niebezpieczne pod kontrolą

Europejski Konkurs Dobrych Praktyk

30 maja 2016

Przedsiębiorcy poprawiający warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w swoich zakładach mogą przystąpić  do  Europejskiego Konkursu Dobrych Praktyk.

W ramach kolejnej edycji Europejskiego Konkursu Dobrych Praktyk w dziedzinie BHP
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU OSHA) zaprasza przedsiebiorców do składania wniosków

Czytaj więcej o: Europejski Konkurs Dobrych Praktyk
Przejdź do - Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie

Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie

30 maja 2016

Cetralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy koordynuje kampanię "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie"
Kampania rozpoczęta została w dniu 14.04.2016r.
Informacje szczegółowe można uzyskać na stronie Kfrajowego Punktu Centralnego

 

Czytaj więcej o: Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie