PSSE Sosnowiec

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sosnowcu

Strona główna

Artykuły

infolinia

1 czerwca 2021

+ 48 222 500 115

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia 

Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Czytaj więcej o: infolinia

Komunikat - schemat postępowania

31 maja 2021

 

IZOLACJA

- odosobnienie osoby chorej na chorobę zakaźną

(pozytywny wynik testu diagnostycznego tj. wymazu w kierunku zakażenia SARS-CoV-2)

 

KWARANTANNA

- odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie

Kwarantannie podlegać będą osoby z bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną tj. powyżej 15 minut, poniżej 2 metrów, bez środków ochrony osobistej (maseczki)

 

 

Czas trwania izolacji

 Przebieg objawowy:

- nie mniej niż 13 dni od wystąpienia objawów

Przebieg bez objawów klinicznych:

-10 dni od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2

 

 

Czas trwania kwarantanny

 

- 10 dni licząc od dnia następującego po ostatnim dniu narażenia

WAŻNE

Informację o objęciu kwarantanną umieszcza się w systemie teleinformatycznym.

Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.

 

 

Dane, jakie należy przekazać Inspekcji Sanitarnej:

 1. Imię i nazwisko

2. Pesel

3. Miejsce zamieszkania

4. Telefon do kontaktu, e-mail

5. Potwierdzenie uzyskania pozytywnego wyniku testu w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 (pdf, jpg)

6. Imię i nazwisko, pesel i telefony kontaktowe osób wspólnie zamieszkujących z podaniem stopnia pokrewieństwa

7. Poinformować o przebiegu bezobjawowym lub objawowym ( jakie objawy, od kiedy)

8. Dane o miejscu pracy lub nauki (nazwa firmy/ szkoły, stanowisko, ostatni dzień pobytu w pracy/ szkole)

9. Źródło narażenia (nieznane/ kontakt z osobą dodatnią ze wskazaniem jej danych osobowych)

 

Przekazanie powyższych informacji przyspieszy proces realizacji zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są na adres:

ep@psse.sosnowiec.pl

 

 

Dane, jakie należy przekazać Inspekcji Sanitarnej:

1. Imię i nazwisko

2. Pesel

3. Miejsce zamieszkania

4. Telefon do kontaktu, e-mail

5. Okoliczności kontaktu z osobą zakażoną (mieszkanie wspólnie z osobą zakażoną, kontakt w pracy/ szkole itp., długość trwania kontaktu, ostatni dzień kontaktu, środki ochrony osobistej - maseczka)

 

 

 

 

 

 

 

Przekazanie powyższych informacji przyspieszy proces realizacji zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są na adres:

ep@psse.sosnowiec.pl

 

 

Współmieszkańcy

Podlegają obowiązkowi kwarantanny

Czas trwania kwarantanny:

okres izolacji osoby chorej + 10 dni od ustania narażenia (uznania osoby, która przeszła zakażenie za osobę zdrową)

 

 

Współmieszkańcy

Nie podlegają obowiązkowi kwarantanny

(od dnia 24.10.2020 r.)

 

Informacja dla pracownika !

Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się (od dnia 24.10.2020 r.)

Podstawą wypłaty osobie poddanej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych, jest informacja w systemie teleinformatycznym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie informację płatnikowi

składek na profilu informacyjnym płatnika składek. W przypadku nieprzekazania płatnikowi składek informacji w ten sposób,
pracownik w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach

domowych, składa pracodawcy pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo

izolacji w warunkach domowych.

 

TREŚĆ OŚWIADCZENIA:

 

1) dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych (imię i nazwisko, numer PESEL)

2) dzień rozpoczęcia i zakończenia odbywania obowiązkowej kwarantanny/ izolacji w warunkach domowych

3) podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę/ izolację w warunkach domowych.

 

 

Informacja dla pracodawcy !

 Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się (od dnia 24.10.2020 r.)

W przypadkach szczególnych braku potwierdzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pracodawca występuje do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu pracownika.

 

 

Kto nie podlega obowiązkowi kwarantanny?

Obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się wobec osoby, która zakończyła hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji
w warunkach domowych, z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2
(ozdrowieńcy), jak również wobec współmieszkańców osób poddanych kwarantannie.

 

 

Badania WYKONYWANE PRYWATNIE w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Wyniki badań wykonywanych prywatnie (nie zleconych przez lekarza POZ) nie są widoczne w systemie teleinformatycznym (brak informacji o zakażeniu). Osoba z pozytywnym wynikiem testu powinna skierować się na teleporadę do lekarza POZ/ skontaktować się z PPIS w Sosnowcu, przekazując informacje w zakresie wskazanym powyżej dla osób podlegających izolacji.

 

 

Zwolnienie na czas wykonania wymazu

Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny/ izolacji w warunkach domowych ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny/ izolacji w warunkach domowych.

Zaświadczeń o czasowym zwolnieniu z kwarantanny na czas pobrania wymazu nie wydaje się.

Czytaj więcej o: Komunikat - schemat postępowania

Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Sosnowcu – stan na dzień 29.10.2020 godzina 10 30

29 października 2020

liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie

liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu

liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu

liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu

liczba ozdrowieńców ogółem/ w ostatniej dobie

liczba zgonów ogółem/ w ostatniej dobie

738/52 267 16 8 478/19 19/0

 

Czytaj więcej o: Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Sosnowcu – stan na dzień 29.10.2020 godzina 10 30

Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Sosnowcu – stan na dzień 28.10.2020 godzina 10 30

28 października 2020

liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie

liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu

liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu

liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu

liczba ozdrowieńców ogółem/ w ostatniej dobie

liczba zgonów ogółem/ w ostatniej dobie

686/35 198 8 6 459/11 19/0

 

Czytaj więcej o: Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Sosnowcu – stan na dzień 28.10.2020 godzina 10 30

Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Sosnowcu – stan na dzień 27.10.2020 godzina 10 30

27 października 2020

liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie

liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu

liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu

liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu

liczba ozdrowieńców ogółem/ w ostatniej dobie

liczba zgonów ogółem/ w ostatniej dobie

651/13 185 8 5 448/11 19/0

 

Czytaj więcej o: Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Sosnowcu – stan na dzień 27.10.2020 godzina 10 30

Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Sosnowcu – stan na dzień 26.10.2020 godzina 10 30

26 października 2020

liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie

liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu

liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu

liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu

liczba ozdrowieńców ogółem/ w ostatniej dobie

liczba zgonów ogółem/ w ostatniej dobie

638/7 212 50 5 437/0 19/0

 

Czytaj więcej o: Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Sosnowcu – stan na dzień 26.10.2020 godzina 10 30

Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Sosnowcu – stan na dzień 25.10.2020 godzina 10 30

25 października 2020

liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie

liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu

liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu

liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu

liczba ozdrowieńców ogółem/ w ostatniej dobie

liczba zgonów ogółem/ w ostatniej dobie

631/19 237 68 5 437/16 19/0

 

Czytaj więcej o: Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Sosnowcu – stan na dzień 25.10.2020 godzina 10 30

Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Sosnowcu – stan na dzień 24.10.2020 godzina 10 30

24 października 2020

liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie

liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu

liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu

liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu

liczba ozdrowieńców ogółem/ w ostatniej dobie

liczba zgonów ogółem/ w ostatniej dobie

622/11 267 98 5 421/26 19/0

 

Czytaj więcej o: Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Sosnowcu – stan na dzień 24.10.2020 godzina 10 30

Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Sosnowcu – stan na dzień 23.10.2020 godzina 10 30

23 października 2020

liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie

liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu

liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu

liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu

liczba ozdrowieńców ogółem/ w ostatniej dobie

liczba zgonów ogółem/ w ostatniej dobie

611/43 225 127 4 395/19 19/1

 

Czytaj więcej o: Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Sosnowcu – stan na dzień 23.10.2020 godzina 10 30

Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Sosnowcu – stan na dzień 22.10.2020 godzina 10 30

22 października 2020

liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie

liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu

liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu

liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu

liczba ozdrowieńców ogółem/ w ostatniej dobie

liczba zgonów ogółem/ w ostatniej dobie

568/24 285 157 4 376/16 18/0

 

Czytaj więcej o: Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Sosnowcu – stan na dzień 22.10.2020 godzina 10 30